نقشۀ تاریخ


نام پادشاهان اشکانی


نقشه تاریخ ایران و جهان

۱. ارشک پسر فریاپیت

۲. تیرداد پسر فریاپیت

۳٫ اردوان اول پسر تیرداد

۴. فری یاپیت

۵. فرهاد اول پسر تیرداد

۶. مهرداد اول برادر فرهاد اول

۷. فرهاد دوم پسر مهرداد اول

۸. اردوان دوم پسر فری یاپیت

۹. مهرداد دوم (کبیر) پسر اردوان دوم

۱۰. ساناتروک پسر مهرداد اول

۱۱. فرهاد سوم پسر ساناتروک

۱۲. مهرداد سوم پسر فرهاد سوم

۱۳. ارد اول پسر فرهاد سوم

۱۴. فرهاد چهارم پسر ارد اول

۱۵. فرهاد پنجم پسر فرهاد چهارم

۱۶. ارد دوم

۱۷. وانان اول پسر فرهاد چهارم

۱۸. اردوان سوم پسر ارد دوم

۱۹. واردان پسر اردوان سوم

۲۰. گودرز پسر گیو

۲۱. وانان پسر ارد دوم

۲۲. بلاش اول پسر وانان دوم

۲۳. خسرو (بعضی او را پسر پاکر می‌دانند)

۲۴. بلاش دوم

۲۵. بلاش سوم پسر بلاش دوم

۲۶. بلاش چهارم پسر بلاش سوم

۲۷. بلاش پنجم پسر بلاش چهارم

۲۸. اردوان پنجم پسر بلاش چهارم

نقشه تاریخ ایران و جهان