نقشۀ تاریخ


سلوکوس دوم


نقشه تاریخ ایران و جهان

بعد از آنتیوخوس دوم، پسرش سلوکوس دوم به تخت نشست. در سال ۲۳۵ ق م. جنگ سختی بین سلوکوس و مصر درگرفت که به نفع مصر پایان یافت.

چین: در چین سلسله چین سلطنت می‌کرد (۲۲۱ – ۲۰۷ ق م.) در دوران این سلسله و در عهد سلطنت شی هوانگ تی (۲۴۷ – ۲۱۰ ق م.) چین برای اولین بار متحد شد.

هندوستان: در هندوستان، آشوکا پیریه در شین سلطنت می‌کرد (۲۶۴-۲۲۷ ق م.) که در حدود سال ۲۴۵ ق م. معبد بودایی سیلان را بنا نهاد.

نقشه تاریخ ایران و جهان