نقشۀ تاریخ


بهرام پنجم


نقشه تاریخ ایران و جهان

پس از درگذشت یزدگرد، بزرگان ایران خسرو نامی را به تخت سلطنت نشاندند. لیکن طولی نکشید که بهرام پنجم مشهور به بهرام گور به کمک مربی خود نعمان ابن منذر حاکم حیره، خسرو را از سلطنت برکنار کرد. در سال ۴۲۱ م. جنگی بین بهرام و تئودور امپراتور روم درگرفت که نتیجه آن به نفع رومیها تمام شد. در سال ۴۲۲ م. عهدنامه‌ای بین ایران و روم بسته شد که به‌موجب آن دولت ایران آزادی مذهب به عیسویان مقیم ایران داد تا رومی‌ها هم در مقابل، همین حق را برای زردشتیان مقیم در بیزانس قائل شوند. در سال ۴۳۸ یا ۴۳۹ م. بهرام هنگامی‌که سرگرم شکار گورخر بود، در باتلاق فرورفت و درگذشت.

چین: در دوران سلطنت بهرام، سلسله تسین تا سال ۴۲۰ م. در چین سلطنت داشت.

روم: امپراتور روم غربی هونوریوس بود (۳۹۵-۴۲۳ م.) وی پسر تئودوسیوس اول است. دو سال بعد از درگذشت خواهرزاده‌اش والتى نیانوس بر تخت امپراتوری نشست (۴۲۵-۴۵۵ م.)

در دوران سلطنت بهرام پنجم در سال ۴۲۹ م. وندالها به فرماندهی ژنریک پادشاهشان که یکی از خون‌خوارترین پادشاهان بربرها در عصر خود بود از تنگه جبل‌الطارق عبور کرده، در افریقا مستقر گردیدند. قبایل موریتانی با و اندالها متحد شدند و در مدتی کوتاه نیروی دفاعی روم را درهم شکستند و به‌تدریج قسمت وسیعی از قاره افریقا را تصرف کردند. امپراتور روم شرقی در آن زمان تئودوس دوم بود (۴۰۸-۴۵۰ م.)

نقشه تاریخ ایران و جهان