نقشۀ تاریخ


اشک‌های بیست و چهارم و بیست و پنجم بلاش دوم و سوم


نقشه تاریخ ایران و جهان

بعد از خسرو یکی از شاهزادگان اشکانی به تخت نشست. بنا به عقیده گوت شمید در سال ۱۳۵ میلادی آلانها به آذربایجان و ممالک هم‌جوار آن در زمان سلطنت بلاش دوم تجاوز کرده‌اند. بعد از بلاش دوم پسرش بلاش سوم جانشین پدر شد و در سال ۱۶۱ میلادی رهسپار ارمنستان شد و پس از راندن پادشاه آن محل که تحت‌الحمایه روم بود تا شامات پیش‌راند. در این محل با مقاومت کاسیوس سردار رومی روبه‌رو شد. در این جنگ پارت‌ها شکست خوردند و به سمت فرات عقب‌نشینی کردند. در همین زمان به دلیل شیوع مرض طاعون، تلفات سنگینی به سپاه رومیان وارد آمد. درنتیجه در سال ۱۶۵ میلادی قسمت غربی بین‌النهرین جزو متصرفات روم شد. آسیای شرقی: فرمانروای کوشان در آن زمان کانیشکا بود (۱۲۳ – ۱۵۳ م.) چین: در چین سلسله هان اخیر سلطنت می‌کرد (۲۵-۲۲۰ م.) روم: امپراتور روم مارکوس اورلیوس است (۱۶۱ – ۱۸۰ م.) وی فیلسوف رواقی و پسرخوانده آنتونیوس است که بعد از درگذشت وی امپراتور شد و پسرخوانده دیگر آنتونیوس را در امپراتوری با خود شریک کرد. اثر فلسفی او کتابی است به نام اندیشه‌ها. بعد از وی پسرش کومودوس، امپراتور شد (۱۶۱ – ۱۹۳ م.)

نقشه تاریخ ایران و جهان